bonheem inter (NL) kantoorinstructies Bonheem BV

BENELUX KANTOORINSTRUCTIES
voor Oprichtingsbegeleiding, juridichs en fiscale advisering

 1. Onze dienstverlening
  De dienstverlening waaronder de oprichtingsbegeleiding van vennootschappen, en juridische en fiscale advisering, wordt nader omschreven in bijlage 1 “Succesvol internationaal ondernemen”,
  opgesteld door Dr. Mr. F.H. Brookman.
 2. Gedragscode
  De dienstverlening wordt uitgevoerd aan de hand van deze kantoorinstructies die als gedragscode worden gehanteerd. In die gevallen waarin deze instructies niet voorzien wordt de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (zie bijlage 2) geraadpleegd en nageleefd. Een exemplaar hiervan bevindt zich in het kantoor van Bonheem.
 3. Vertrouwelijkheid van gegevens
  De gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. De medewerkers bezitten geen wettelijk verschoningsrecht zoals advocaten, notarissen en medici die hebben. Zo nodig wordt dit feit aan de cliënten medegedeeld. Aan justitieel onderzoek wordt op vertoon van het gerechtelijke bevel (huiszoekingsbevel enz.) loyaal medewerking verleend. De medewerkers zijn in het belang van zichzelf en van hun werk verplicht de autoriteiten te verzoeken zich vooraf voldoende te legitimeren. Voorts wordt de trustwetgeving, voor zover die bestaat in het betreffende land, geraadpleegd en uiteraard nageleefd.
 4. Personalia
  Het opbergen van de personalia en overige gegevens van cliënten geschiedt overeenkomstig de landelijke wetten op de privacy (NL: Wet op de Persoonsregistratie enz.). Voor zover relevant worden de volgende gegevens van de cliënt gevraagd:
  1. kopie identificatie, zoals paspoort of ander wettig identificatiebewijs (let op: kopie rijbewijs is niet voldoende!),
  2. woonadres (nagaan of dit klopt),
  3. naam, adres, telefoonnummer en e-mail ades van de boekhouder of accountant van cliënt.
 5. Melding illegale praktijken
  Er wordt nimmer medewerking verleend aan, noch kennis ter beschikking gesteld van welke onwettige activiteit dan ook, zoals belastingontduiking, geldwitwaspraktijken, wapenhandel, drugshandel op paulianeuse handelingen. Zodra de medewerker vermoedt dat de (potentiële) cliënt zulks beoogt, wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld teneinde tijdig de wettelijk vereiste maatregelen te kunnen nemen. De directie informeert naar aanleiding van een incident onverwijld DNB, conform de WWFT.
 6. Wijzen op cliënts wettelijke rechten en plichten
  De cliënt wordt, voor zover relevant, gewezen op zijn wettelijke rechten en plichten. Met name is van belang de cliënt te wijzen op 'goed koopmansgebruik', zoals het voeren van een goede boekhouding. Hem wordt gewezen op de diverse anti-misbruik-wetten en Europese richtlijnen in het kader van het vennootschapsrecht. In verband hiermee is het van belang de gegevens van cliënts boekhouder, accountant en/of belastingadviseur te noteren (zie punt 4.3 hierboven). De medewerker is verplicht om telkens als het onderwerk "boekhouding en belasting" rechtstreeks of zijdelings ter sprake komt, een verwijzing te maken naar een verdere bespreking met de boekhouder, accountant of belastingadviseur van cliënt.

Bonheem Nieuwegein, 1 januari 2017